LEEFTIJDSCATEGORIEËN

Bron : K.B.F.S. – FFCEB - VSB

Door de Covid-19 pandemie kennen we nu bijna twee volledig blanco wedstrijdseizoenen na elkaar. Dit heeft als gevolg dat begin volgend seizoen veel schermers van leeftijdscategorie zouden moeten veranderen terwijl ze amper wedstrijden hebben kunnen schermen in hun huidige categorie.

Gezien dit een verre van ideale situatie is, heeft men zich gebogen over de mogelijkheden om de impact voor de schermers zoveel mogelijk te beperken. Uit deze analyse kwam naar voor dat het invoeren van een bijkomende leeftijdscategorie bijdraagt aan het uitvlakken van de negatieve effecten van de twee blanco wedstrijdseizoenen.

Gezien het logisch is zowel op nationaal als op regionaal niveau dezelfde leeftijdscategorieën te hanteren, werd het voorstel voorafgaandelijk voorgelegd aan de FFCEB en de VSB.

De drie federaties hebben gezamenlijk beslist om vanaf het seizoen 2021/2022 hun wedstrijden te organiseren volgens onderstaande leeftijdscategorieën:

Leeftijdscategorie Geboortejaren (seizoen 2021/2022)
U11 2012 – 2011
U13 2010 – 2009
U15 2008 – 2007
U17 2006 – 2005
U20 2004 – 2003 – 2002
Senioren 2001 → 1982

Als belangrijkste voordelen citeren we graag:

 - De schermers geboren tussen 2012 en 2005 krijgen een jaar om zich opnieuw te lanceren.

 - De categorie U17 wordt beperkt tot twee jaar wat deels tegemoetkomt aan de

   problematiek  van de grote morfologische verschillen die we op deze leeftijd vaststellen.

 - Er is een betere afstemming op de leeftijdscategorieën in gebruik in onze buurlanden (Frankrijk,

   Duitsland, Luxemburg).

Men is er zich van bewust dat voor de EFC- en de FIE-wedstrijden de leeftijdscategorie U17 nog steeds drie geboortejaren bestrijkt. De trainers zullen hier rekening mee moeten houden bij de voorbereiding van hun schermers (U15 en U17) voor de deelname aan de selectiewedstrijden.

Wat verandert er concreet voor de nationale en de regionale wedstrijden (K.B.F.S. – FFCEB - VSB)? * 

          ➢ De Belgische kampioenschappen per ploeg zullen worden georganiseerd in de                          categorie U17 en de gecombineerde leeftijdscategorie U20/Sen.

          ➢ Het enkelvoudig surclassement is toegestaan in alle leeftijdscategorieën

              Opmerking : Voor de U11 is dit beperkt tot de scherm(st)ers van de tweede jaargang.

          ➢ Het dubbele surclassement is toegestaan vanaf de leeftijdscategorie U17.

 - Reglementen: De reglementen over de verschillende wedstrijden en de materiaalnormen                               zullen dienovereenkomstig worden herzien.